SJUKFRÅNVARON MINSKADE GENOM ATT ÖKA MOTION

I Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP) har man fått starka bevis på att man genom så kallad ledning av arbetsförmågan kan minska i sjukfrånvaron, i synnerhet de som orsakas av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och kostnaderna som orsakas av dem. Under det fyraåriga projektet sparade man nästan 900 000 euro.

Inom PPSHP:s resultatområde för sjukvårdstjänster genomfördes projektet för främjande av arbetsförmåga och hälsa 2015-2018. I utgångsläget var den största orsaken till sjukvårdsdistriktets sjukfrånvaro (39%) symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

I projektet utvecklades chefernas färdigheter att i sitt ledningsarbete beakta stöd- och rörelseorganens hälsa samt arbetsförmågan. Samtidigt uppmuntrades personalen till hälsofrämjande levnadsvanor.

Motion användes som ett mångsidigt sätt att stöda arbetsförmågan: arbetsbelastningen minskades med hjälp av återhämtande motion och samtidigt ökade man motion som upprätthåller arbetsförmågan.

FRÄMJANDE AV HÄLSA SOM EN DEL AV DEN EKONOMISKA PLANERINGEN

Projektets alla indikatorer visade på en positiv utveckling: för många anställda sjönk vikten, motionerandet ökade, stressen minskade och återhämtningen förbättrades.

Enligt företagshälsovårdens rapport som baserar sig på diagnoser minskade sjukfrånvaron för problem i stöd- och rörelseorganen inom resultatområdet för sjukvårdstjänster med över 2 900 dagar under fyra år, från 39 procent (13 240 dagar) till 35,9 procent (10 332 dagar). När den kalkylerade kostnaden för en sjukfrånvarodag är 300 euro, uppstod en besparing på 872 400 euro.

Projektets största framgångar är att främjandet av hälsan och upprätthållandet av arbetsförmågan har inkluderats i ledningsarbetet samt i planeringen av verksamheten och ekonomin. Samtidigt har personalens motivation och ansvarstagande för den egna motionen och levnadsvanorna ökat.