En man staplar mynt.

DET FINNS FINANSIERING FÖR GODA IDÉER

Programmet Vuxna i rörelse beviljar inte längre finansiering på samma sätt som tidigare under KKI-programmet. Finansieringen har överförts till undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och regionförvaltningsverket (RFV). Uppgifterna för programmet Vuxna i rörelse fortsätter dock i rollen som projektuppföljning och informationsproduktion.

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS UNDERSTÖD

Med de riksomfattande utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil stöds riksomfattande utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Genom projekten ökar man befolkningens fysiska aktivitet i enlighet med motionsrekommendationerna och tillägnandet av en motionsinriktad livsstil.

Läs mer om riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil >

REGIONFÖRVALTNINGSVERKENS UNDERSTÖD

Med de lokala utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil stöds lokala utvecklingsprojekt som främjar en motionsinriktad livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Genom projekten ökar man befolkningens fysiska aktivitet i enlighet med motionsrekommendationerna och tillägnandet av en motionsinriktad livsstil.

Läs mer om lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil >

STRUKTURFONDERNAS UNDERSTÖD

www.rakennerahastot.fi/sv/framsida

Europeiska regionala utvecklingsfonden och socialfonden

Europeiska kommissionens strukturfonder: Programperioden 2014-2020 för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) löper ut och beredningen av nästa programperiod 2021-2027 pågår fortfarande.

För vilka ändamål kan finansiering sökas

Man känner redan till att stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2021-2027 enligt kommissionens förslag till förordning borde inriktas på fem prioriteringar:

  1. Ett smartare Europa (tillväxt och konkurrenskraft för små och medelstora företag, digital förändring, företagande, innovationer, industrins förändringsutmaningar i anslutning till globalisering, cirkulär ekonomi och klimatförändringen)
  2. Ett grönare koldioxidsnålt Europa (rena energilösningar, energieffektivitet, övergång till en koldioxidsnål ekonomi, förnybar energi, innovativ koldioxidsnål teknik, stöd för gröna och blå investeringar, hållbar förvaltning av naturresurser, cirkulär ekonomi, anpassning till klimatförändringen)
  3. Ett mer nätverksbaserat Europa (rörlighet, energi och regionala IKT-förbindelser, hållbar trafik, smarta energinät, snabba digitala förbindelser)
  4. Ett mer socialt Europa (ESF+:s stöd till åtgärder inom pelaren för sociala rättigheter, särskilt främjande av sysselsättning, utbildning och livslångt lärande, social integration samt hälsa och social innovation)
  5. Medborgarnas Europa (lokal utveckling av stads-landsbygds-kustområden)

Vem kan ansöka

Finansiering kan till exempel sökas av läroanstalter, olika organisationer, forskningsinstitut, kommuner, företag och andra samfund med rättsförmåga. Programdokumentet fastställer möjliga stödmottagare per prioriterat område. Syftet med strukturfondsstödet är att gynna en så bred skara som möjligt. Den sökande ska ha kompetens i anslutning till projektet samt förutsättningar att genomföra projektverksamheten och fortsätta verksamheten efter projektet.

Finansiering beviljas av

  • landskapsförbunden (ERUF)
  • NTM-centralerna (ESF) och (Utvecklings- och investeringsfinansiering för företag)
  • Business Finland (Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för företag)
  • i fråga om riksomfattande projekt SHM.

När kan man ansöka om finansiering

De finansierande myndigheterna (NTM-centralerna, landskapsförbunden och social- och hälsovårdsministeriet) inleder öppna ansökningar till mer detaljerade teman och publicerar annonser om ansökningarna på sina egna webbplatser och andra informationskanaler samt på webbplatsen strukturfonder.fi.

FINANSIERING FÖR FRÄMJANDE AV GÅNG OCH CYKLING

Genom åtgärder för att främja gång och cykling är det möjligt att öka motionen både på vardagsresor och som motionsform på fritiden. Externa finansieringsalternativ kan ge ytterligare stimulans till utvecklingsarbetet.e.

Läs mer: