En man går nerför gatan med ett gitarrfodral i handen.

DET VIKTIGASTE ÄR EN AKTIV VARDAG

VÅR VISION

Att vara aktiv är det nya normala.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

VÅR STRATEGI

Vår strategi har utarbetats för åren 2020-2025. Strategin styr vårt dagliga arbete och leder oss mot vår vision.

Programmet Vuxna i rörelse finns till för att de 80 procent av befolkningen i arbetsför ålder som inte rör på sig tillräckligt, med tanke på sin hälsa, skulle motionera för sin egen glädje och för sitt eget välbefinnande. Och nu talar vi inte om gymnastiktrikåer och svettband, utan om vardagsmotion på jobbet, hemma och däremellan.

I vår strategi har vi valt två huvuduppgifter:

  1. Öka fysisk aktivitet i arbetslivet: Man vill väcka arbetsplatserna till insikt om motion och tillräcklig fysisk kondition som ett sätt att upprätthålla personalens arbetsförmåga. Fördelarna med motion för den fysiska konditionen, tänkandet, lärandet, minnet och kreativiteten är obestridliga. Programmet Vuxna i rörelse erbjuder information och verksamhetsmodeller för mångsidigt utnyttjande av motion.
  2. Högklassig motionsrådgivning som stöd för individen: Kommunerna uppmuntras att erbjuda motionsrådgivning för de som endast motionerar lite. Målet är att motionsrådgivning enligt rekommendationerna ska finnas tillgänglig i varje kommun. De som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa når man bland annat inom hälso- och sjukvården. Motionsrådgivningens servicekedjor sträcker sig till kommunens idrottstjänster och lokalorganisationernas verksamhet. Motionsrådgivningen är en del av kommunens serviceutbud för välbefinnande.

FYRA SÄTT HJÄLPER OSS ATT OMVANDLA VÅR STRATEGI TILL HANDLINGAR

  • Vi påverkar den allmänna opinionen så att betydelsen av motion som en allt mer betydande lösning på samhälleliga problem skulle bli allmänt känt. Vårt påverkansarbete strävar till att beslutsfattarna och myndigheterna ska vara medvetna om hur deras beslut påverkar finländarnas fysiska aktivitet och därigenom deras välbefinnande. Påverkansarbete innebär framför allt dialog och att i samarbete leta efter lösningar.
  • Vi kan inte göra detta arbete ensamma. Vårt nätverksarbete handlar inte bara om att förena krafter, utan samtidigt om att centralisera och dela dem. I samförstånd riktar vi verksamheten enligt målen både i våra egna och i externa nätverk.
  • Med hjälp av de utredningar vi genomför får vi mer information och mer förståelse som stöd för utvecklingen av ledningen och verksamheten. Genom att dela verktyg och verksamhetsmodeller strävar vi efter att åstadkomma förändringar i verksamhetssätten och kulturen.
  • Vår kommunikation är intressant, djärv och begriplig för alla. Vi formar människors uppfattningar så att motion blir något positivt. Vi skapar en bild av vad motion och fysisk aktivitet innebär i vardagen. Vi strävar efter att skapa aktuella fenomen och tar tag i befintliga fenomen ur vårt eget perspektiv.

MEGATRENDER STYR VÅR BRANSCH

Globala megatrender påverkar oss, vad vi än gör. Riktningen för främjandet av hälsan, och det utrymme som finns för det, styrs av samhälleliga och individriktade megatrender.

I vårt samhälle åldras befolkningen. Vi lever allt längre, men är vi friska och funktionsdugliga när vi blir gamla? Och hur är det, hålls den minskande befolkningen i arbetsför ålder i skick? Klimatförändringen är brådskande, och allt fler gör sina vardagliga val med oro också för jordens välbefinnande. Detta syns i vardagsmotionen. Den ekonomiska osäkerheten hotar välfärdssamhället. Detta innebär att allt fler kan riskera att falla av tåget. I och med att befolkningen polariseras går ytterligheterna allt längre från varandra. Detta återspeglas också i motionen. Välbemedlade personer rör på sig mer och mår bra, men för mindre bemedlade ökar bristen på fysisk aktivitet och hälsoproblemen hopar sig. Fattigdom, arbetslöshet eller psykiska problem leder till utslagning. Det hindrar människor från att delta i normala samhällsfunktioner, liksom även motion.

Våra liv styrs av bekvämlighet och komfort. Man kan ta bilen. Hissen beställs för att ta sig en våning nedåt. Efter arbetsdagen längtar soffan och Netflix efter ditt sällskap. Vi lever i ett ständigt informationsflöde som utmanar vårt orkande. Mitt i informationsflödet får meddelandena från hälsomotionen kämpa för mottagarens uppmärksamhet.

HISTORIA

Programmet Kunnossa kaiken ikää (IKK) grundades år 1995 som ett femårigt försöksprojekt för projektmodeller för hälsomotion. Programmet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Vid tiden för grundandet var två ministeriers samfinansierade tvärsektoriella handlingsprogram progressivt. Under de 25 verksamhetsåren inom KKI-programmet hade nästan alla kommuner i Finland ett KKI-projekt, i många kommuner fanns det flera. Projektverksamheten utvidgades från kommunnivå till motions- och hälsoorganisationer samt till arbetsgemenskaper. Sedermera utvidgades programmets verksamhet till att omfatta mångsidig utveckling av hälsofrämjande motion i arbetslivet, hälso- och sjukvården och i förhållanden för motion. KKI-programmet upphörde i slutet av år 2019.

I början av 2020 inledde undervisnings- och kulturministeriet programmet Vuxna i rörelse, vars mål är ambitiöst och klart: att få personer i arbetsför ålder att röra på sig tillräckligt med tanke på deras hälsa. Det nya programmet talar i synnerhet för vardagsaktivitet och vardagsmotion. Programmet arbetar också för att samhället ska byggas upp så att det gynnar alla, oberoende av livssituation. Programmet Vuxna i rörelse spinner vidare på arvet från programmet Kunnossa kaiken ikää, som avslutat sin verksamhet.  Även om tyngdpunkterna i verksamheten har ändrats och verksamheten förnyats är målet fortfarande detsamma – att finländarna ska hålla sig i skick i alla åldrar.