Tietosuojaseloste: Etukeno

Rekisterinpitäjä

Nimi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy / Liikkuva aikuinen -ohjelma

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä

Henkilötiedoista vastaava henkilö

Nimi: Anna Suutari

Sähköposti: anna.suutari@jamk.fi

Osoite: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä

puhelinnumero: 0400 247 986

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemisek­si sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Hen­kilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpitei­siin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumi­seen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtu­maan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallis­tujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Re­kisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Mikäli tietoja käsitellään sidosryhmää edustavan kolmannen osapuolen tai tämän lukuun toimivan alihankkijan toimesta, rekisterinpitäjä vastaa siitä, että kyseinen taho sitoutuu tämän tietosuojaliitteen mukaisiin vastuisiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvään toimintaan sovelletaan asianmukaisia riskienhallinta- ja tietoturvaprosesseja. Rekisterinpitäjä varmistaa tietosuojalainsäädännön edellyttämät riittävät tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet käsittelemiensä tietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät ja tietoliikenne suojataan asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla sen varmistamiseksi, että henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus on turvattu siihen saakka, kun tietojen säilyttämisestä sovitaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: